martedì 17 gennaio 2017

"Lu Sand'Andunie" vastese: ecco il vero testo

Il poeta dialettale Fernando D'Annunzio ha effettuato una utile revisione grafica del testo di "Lu Sand'Andunie" vastese. 
Ed ha sottolineato: "Ho voluto riscrivere il testo del canto poiché, esaminandone diversi in circolazione, ho notato che, a causa delle varie trascrizioni spesso approssimative, presentano qualche imperfezione e difettano di accentazioni utili alla corretta lettura del dialetto". 

Lu Sand’Andunie
...si canta a Vasto il 16 Gennaio...
(revisione grafica di Fernando D’Annunzio)


1
Bona sére a tutte quènde
Bona ggènda cristijäne;
Bona sére allecramènte
Ca vi dèiche ch'è dumäne.
Rit.: Sand'Andunie binidatte...
Sand'Andunie binidatte
Nghi la mâzz' e lu purcatte.
Sand'Andunie binidatte
Nghi la mâzz' e lu purcatte.
2
Li parind' a Sand'Andunie
Li vuléven' accasäje;
Ma lu Sânde pènze bbéne
E a lu disèrte si ni và’.
Rit.: Pi' n' avé' la siccatìure...
Pi ' n' avé' la siccatìure
D'alluvà' li crijatìure.
(si ripetono ultimi 2 versi)
3
E cambânne da rumèite
Va' lu cèfer' a tindârle
Li disfèit' a 'na partèite ...
Ma lu sânde poche pârle.
Rit.: Li vichéle scole chîlme...
Li vichèle scole chîlme
E lu cèfre manne hîlme.
(si ripetono ultimi 2 versi)
4
A la câssce Sand'Andunie
Ci tiné’ ddu caracèine;
Annaschìusce lu dumonie
L'assimäv' ògne matèine.
Rit.: Sand'Andunie ci li tôppe...
Sand'Andunie ci li tôppe
E i fa' sunà' la grôppe.
(si ripetono ultimi 2 versi)
5
Sand'Andunie aripizzäve
Nghi la sibber' e nghi l'äche;
Lu dumonie i štuccuäve
Mo lu ràife e mo lu späche.
Rit.: Sand'Andunie ci li tôppe...
Sand'Andunie ci li tôppe
E j' ammàine gné nu bbojje.
(si ripetono ultimi 2 versi)
6
Pi' suspètte lu dumônie
J' arimmocche la pignéte;
'Ngifirèite Sand'Andunie
Ti l'aggrâpp' a vvij' arréte.
Rit.: L'appindàune a nu curnuècchie...
L'appindàune a nu curnuèacchie
E ji màcceche 'na racchie.
(si ripetono ultimi 2 versi)
7
'Na matèine Sand'Andunie
Si magnä' du taijulèine;
Zitti zètte lu dumonie
I sbascèsce la fircèine.
Rit.: E lu sânde nin zi 'ngânne...
E lu sânde nin zi 'ngânne
Nghi li méne si li mâgne.
(si ripetono ultimi 2 versi)
8
Ma dapù chi ci aripènze
Pi' li corne ti l'affèrre;
Nghi na vîss' a vija'nnènze
Li fa ji' di cule 'ndèrre.
Rit.: ‘Mbètte ‘i piânde nu hunùcchie...
‘Mbètte ‘i piânde nu hunùcchie
E daféure i fa 'sci’ l'ucchie.
(si ripetono ultimi 2 versi)
9
Sand'Andunie nghi la mbîsse
Jav' a ccâcce a ciammajjèiche;
Lu dumonie nghi 'na vîsse
Li fa ji' sopr' a l'ardèiche.
Rit.: Sand'Andunie ci si štèzze...
Sand'Andunie ci si štèzze
Gnè nu cèfere s'arrèzze.
(si ripetono ultimi 2 versi)
10
Arrizzéte Sand'Andunie
Nghi l'ardèiche fa nu fâsce;
E acchiappäte lu dumonie
Prèim' annènde l'arimbâsce.
Rit.: Po' vuddät' a ppart' arréte...
Po' vuddät' a ppart' arréte
Ji li štrìusce a lu sucréte.
(si ripetono ultimi 2 versi)
11
Lu dumonie a tanda huéje
Pi’ n' zi fa' cchiù 'rruvunéje;
Dèice: Ndu' vi’ ch'è nu schèrze
'N' di li tojje 'a la dimmèrze.
Rit.: E lu sânde: Pure jèjje...
E lu sânde: Pure jèjje
L'àjje fâtte pi' pascèje.
(si ripetono ultimi 2 versi)
12
Sand'Andunie huatte huâtte
Jav' a ffäje nu busagne;
Lu dumonie da 'na frâtte
I smiccéve la vrivagne.
Rit.: Lu rumèite si n’addàune...
Lu rumèite si n’addàune
E j' ammolle lu gruppuàune.
(si ripetono ultimi 2 versi)
13
'N' addra vôdde si va ‘ mmatte
A ffa’ a lôtte nghi lu sânde;
Lu rumèite ti l'ahhuânde
Ti li matt' a cocce satte.
Rit.: E nghi l'âcche di cutèine...
E nghi l'âcche di cutèine
Ji li fä nu lavatèine.
(si ripetono ultimi 2 versi)
14
Lu dumonie pi currèive
I va a 'ccèite lu purcatte;
Sand'Andunie vive vèive
Si li scorce a la bbassatte.
Rit.: Nghi la pèlle loche lèuche...
Nghi la pèlle loche lèuche
Ci si fä ddu bbille chièuchie.
(si ripetono ultimi 2 versi)
15
Lu dumonie scurtucuäte
Ni lassäv' a ji' ppritânne;
Sand'Andunie dispiräte
Pi' purcille si li scânne.
Rit.: Si li spèzz, si li säle...
Si li spèzz, si li säle
E ci fä bon Carniväle.
(si ripetono ultimi 2 versi)
16
S' àjje dètte 'šta šturièlle
È pi' rèss' arihaläte;
Figatèzze, cuštatèlle
Saggicciutt' e sangunäte.
Rit.: Chi mi dä' lu pôrche säne...
Chi mi dä' lu pôrche säne
Sci’ bbindatte chi li mäne.
(si ripetono ultimi 2 versi)
17
Nghi ‘šta néuve che vi pôrte
E firnìute lu cuandäje;
Arrapèteme 'ssi pôrte
Ca mi vujj' ariscalläje.
Rit.: Ca 'štu fradde malidatte...
Ca 'štu fradde malidatte
Mi fa' sbâtte li hangatte.
(si ripetono ultimi 2 versi)video
La versione di Vasto com'era del 2014

Nessun commento: