domenica 11 febbraio 2018

Carnevale: "La STORIE" 2018 di Fernando D'Annunzio, ecco il testo integrale!

Satira su tutti gli argomenti di attualità: dal dittatore della Corea a Trump, alle elezioni,
alla disoccupazione, all' immigrazione, ai social media, ai cinghiali e via dicendo!!!

Grande attesa per la satira carnascialesca 2018. Fernando D’Annunzio e i suoi amici del Circolo di S. Antonio Abate canteranno “La Storie” di Carnevale 2018 domenica  ore 12  piazzale S. Maria Del Sabato Santo; pomeriggio Centro Storico (intorno alle 17, sul palco del Carnevale). Inoltre martedì 13 (ore16) porteranno “La Storie” alla Residenza per Anziani "San Pio" in Via San Rocco; a seguire  eventuale esibizione in Centro Storico; poi  ore 18 grande animazione alla Torre "Del Moro".
VASTO - Carnevale 2018
Il Circolo Socio Culturale “S. Antonio Abate” con il patrocinio del Comune di Vasto
PRESENTA
La Štorie”
(scritta da Fernando D’Annunzio)

“La Štorie” è un canto tradizionale carnascialesco vastese, che prende origine e ispirazione dai cantastorie medievali. È un canto il cui testo, in dialetto, viene riscritto ogni anno da Fernando D’Annunzio, ultimo autore dal 1995, e consiste nella narrazione, a volte in chiave scherzosa, dei fatti accaduti durante l’anno trascorso tra un Carnevale e l’altro, trattando argomenti vari: da quelli internazionali e nazionali a quelli prettamente locali. L’autore non dice, ma mette in versi, rima, metrica e musica, la voce del popolo “vox populi”, voce che narra, loda, critica, denuncia, senza voler essere di parte e senza voler offendere alcuno... e, nel caso, come si suol dire: ogni eventuale riferimento è puramente casuale.
Nel 2014, edito da “Il Torcoliere - Vasto”, a cura di Fernando D’Annunzio, è uscita la raccolta intitolata “La Štorie”, contenente le 20 edizioni, dal 1995 al 2014, completa di ricerca storica e documentazione fotografica, con la collaborazione di Pasquale Spadaccini e Beniamino Fiore.
(Alcune copie della raccolta dovrebbero essere ancora disponibili presso alcune librerie di Vasto)

1
E pur’ a’huànne j’ariprisindàme
e n’addra Štorie mo vi li candàme,
parisce ca mo sém’ accumunzàte,
vindiquattr’anne invéce à ggià passàte.
         Chišta bbèlla tradiziòne
         che vvé’ dall’andichità
         cèrte ne’ l’adéma pèrde,
         nu’ l’adéma cultivà.
2
A Carnivàle s’adà šta’ cundènde,
s’adà pinzà a lu divertimènde,
ma ogne anne, li sapéme tutte,
ci šta lu bbèll’ e ci pò šta lu bbrutte.
         Tuttiquènde li vulésse
         ca lu monne s’aggiuštàsse,
ma n’adéma rèsse trište,
la sperànz’ adà risìšte.
3
Lu Pape li va sèmpre pridicanne:
“La pace e lu bbéne pe’ ‘štu monne”;
Francésche, Ddi’ li pozz’ abbinidìce,
pe’ ttutte quélle che fa e che dice.
         E li cand’ a ttuttiquènde
         ‘gna lu monn’ avéssa jì’,
         ma šta chille che n’gi sènde
         o che ni’ li vo’ sindì’.

4
A la Coréa šta chilu mammòcce
che sacce che ci té’ déndr’ a la cocce;
li mìssil’ e li bomme va pruvuànne
e nghi lu nucleàre šta schirzanne.
         Ha truhuàte all’addra vì’
         n’addra coccia glurijòse,
         se cuntìnue a jjì’ ‘ccuscì,
         pò succiuéde bbrutte cose.
5
Nisciùne li vulésse li migrande,
però all’Italie ci n’arrive tande.
All’Afriche ci šteme dirimbètte
e ttutt’ aècche vé ‘ ccircà ricètte.
         Ma ci šta cirte nazziùne
che ni’ vvo’ ‘ccittà nisciùne,
all’Europe ognùn’ aggiušte
ogne cose a prùpie hušte.
6
Lu quattre Marze adéma jì’ ‘ vvutà,
ma è cchiù chille che dapù n’gi va’.
Partìte, gruppe, muvimìnde e lište,
ognune la vittorie à ggià prevište.
         Tutte si li cand’ e sòne,       
tutte vo’ tiné rraggiòne…
Mo si scorne, mo s’abbracce
e di vute vann’ a ccacce.
7
‘Na vodde chi vvuléve guvurnà,
li vute si l’adéva mirità;
mošta chi ti li cèrche e ti prumétte
e ci šta pure chille che l’accatte.
Che ffidùce ti po' da’
chi li vute adà ‘ccattà,
pe’ ffa’ l’indirrèssa su’
vo’ fa’ féss’ a ttutti nu’!
8
‘Na piaga grosse di chišta nazziòne
è quélle de la disoccupaziòne…
pe’ ttutt’ e pe’ li ggiùne specialmènde,
nisciùne fin’ a mmo šta ‘ ffa’ nijènde.
         A li vicchie che fatìje
         ni’ li fanne jì’ ‘n pinziòne,
pe’ li ggiùne che šta’ ‘ spasse
nin zi tròv’ occupaziòne.
9
Manganze di fatìje o àddre cose,
è sempre méne chille che si spose.
Nin crésce a ‘štu Paése li famìje,
n’zi té’ curagge mangh’ a fa’ li fìje.
         E li vìcchie sèmpre aumènde
         e li ggiùne n’ té’ futùre;
         ci vo’ nu pruvvidimènde
         ma nin tròvene la cure.
10
Che dispiacére e quanta delusione
la squadra Nazziunàle di pallone;
adéva jì’ a la Russie a li Mundiàle,
ma tutticose j’à girate male.
         Da lu cinguantott’ a huànne
         ha passàte sissant’anne;
         nghi Venture allinatore
         ‘i ni sém’ asciùte fore.
11
Mo, sènza la TV a pagamènde
n’zi véde futtebbàlle pi’ nijènde.
E tra li jucature in seria “A”
di italiàne quase n’gi ni šta’.
         Mo li suciutà in crise
         se l’accatte li cinìse…
         N’è cchiù sport genuìne,
è nu ggire di quatrìne!
12
Mo tuttiquènde té’ chilu štrummènde,
agnà si chiame ésse… “Smart-fonn”,
e ni’ li lasse manghe nu mumènde,
mangàve quéss’ a ffa’ scilì’ lu monne.
         Tutt’ a scaricà li “App”:
         “Facebbucch’ e Wozzapp”,
         “Messangèr eIštagràm”,
         “Pošte, Twitt eTelegràm”!
13
Però chišti štrummìnde, sscì’ bbindétte,
nghi ttutt’ e ttutte ti fa šta’ ‘n gunduàtte.
Šta chi ne fa bbon’ use o ci fatìje
e chi ci fa li pittilazzarìje.      
Tutte quélle che succéde
         ogne une sènd’ e vvéde;
         ti pu’ culligà’ nghi ‘Ndònie
         pure da la “Cifricònie”!
14
Chišta canzone, ch’è già longhe tande,
è cèrte,n’pò parlà di tuttecòse;
capàme quélle che jé cchiù ‘mburtande
e quélle che pò rèsse cchiù curiòse.
         Mo tuccàme cacche ttašte
         ch’arihuarde cchiù Lu Uašte,
         ci n’ascisse di rumuànze…
         e ci šta pure d’avànze!
15
La sicurézze sèmpre fa difètte,
però nin ci vo’ créde lu Prefètte.
Ci’avéssa šta’ la videosorvegliànze,
ma n’gi si pò tiné’ tanda sperànze.
         ‘Ngindie, furte e vandalìsme,
         spacce, scìppe e lu bullisme;
         šta’ ‘ ssucciuéde nott’ e jurne
         pe’ lu céntre e li dinturne.
16
Tinéme Punta d’Erce e Mottagrosse
tra li cchiù bbille spiagge italiàne;
da migliurà li cose ci štattésse,
‘ccuscì chille che vvè’ dapù arimàne:
         li parchigge, l’accoglienze,
         li sirvìzie, l’assištènze…
         ma n’zi sa che vucaziòne
         vonne da’ a chišta zone.
17
Sèmpre gradìte è l’ùspite a Lu Uašte,
speriàme ca ci vé’ tanda turište…
Šta pure lu turisme animàle,
a mmorr’ a mmorr’ arrive li cinghiàle.
         Già è piéne li paragge,
         cacchidùne vé’ in città,
         pi’ li bbagne a la spiagge
         già si štann’ a prinutà.
18
Pe’ ll’AVIS di Lu Uašte, certamènde
ci vo’ n’augurie e nu ringraziamènde:
da cinguand’anne chišt’Assuciazione
ajjut’ a risanà’ tanda pirzòne.
         E lu sanghe jé nu done
che ognune li pò dà’;
bbašta fa’ ‘na dunaziòne
e ‘na vite pu’ salvà.
19
Che bbille cose i’hann’ arihalàte
li Viggile del Fuoco pinziunàte!
‘Šti vulundarie bbrave e fatiatùre
di tanda cose si šta’ ‘ ttoje cure.
Sènza sodde fa’ risorge
tanda noštre andichità
e chi vvé’ pagàte appošte
li šta sol’ a trascurà.
20
E nghi la štrofe che štéme candènne,
“La Štorie” di chišt’anne šta finènne…
e se Ddi’ vo’ nghi n’addra Štoria nòve
minìm’ a lu ddumìl’e ddiciannove.
         ‘Šta canzòne s’é finùte
         e speriàme v’à piaciùte.
         Tand’ augurie a ttuttiquènde

di šta sèmpre allegramende!

Nessun commento: